El Concello de Tui convoca un pleno extraordinario para el jueves 31 a las 20.00 horas


El Concello de Tui anuncia la sesión 09/2023 con carácter extraordinario, con el siguiente texto:

Con data 28 de agosto do 2023 o Sr. Alcalde ditou resolución do tenor literal que se indica: 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.- CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO»

Dada a necesidade de tratar sen demora os asuntos incluídos na convocatoria, esta Alcaldía, de
acordo co disposto no artigo 46.2 b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime
local e o art. 80 do Real Decreto Lexislativo 2568/1986, de 23 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de Funcionamento, Organización é Réxime xurídico das Entidades Locais, RESOLVE: 


PRIMEIRO.-Convocar Sesión con carácter de Extraordinaria do Pleno Corporativo a celebrar o
vindeiro xoves día 31 de agosto ás 20:00 horas, e dous días despois á mesma hora en segunda
convocatoria en caso de non existir o quórum esixido na primeira, no Salón de Sesións da Casa do
Concello e con carácter público, motivada na necesidade de tratar asuntos que non admiten
demora e resolver os puntos incluídos na seguinte:

A) Parte resolutiva: 

1º. Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior extraordinaria nº 8/2023, do
11/07/2023. 

2º. Expediente 1638/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa
sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de alcaldía de data
21/07/2023.Expediente de modificación de créditos 25/2023 – Suplemento de crédito 2/2023. 

3º. Expediente 1636/2023. Ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na
súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023 . Proposta da Alcaldía de data
21/07/2023. Expediente de modificación de créditos 24/2023 – Crédito extraordinario 6/2023. 

4º. Expediente 1634/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa
sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta da Alcaldía de data
21/07/2023. Expediente 1634/2023. Expediente de modificación de créditos 23/2023 – Crédito
extraordinario 5. 

5º. Expediente 1529/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa
sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de alcaldía de data
22/08/2023. Planificación Orzamentaria. Modificación base 54 das bases de execución do
orzamento do concello de Tui. 

6º. Expediente 1148/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa
sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de alcaldía de data
02/08/2023. Bonificación ou Exención Tributaria.Bonificación ICIO inmoble sito na rúa Antero
Rubín nº 18.” 

7º. Expediente 980/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa
sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de alcaldía de data
22/06/2023. Bonificación ou Exención Tributaria. Bonificación ICIO inmoble sito na Praza da
Armada nº 6. 

8º. Expediente 720/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa
sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023 . Proposta de alcaldía de data
02/08/2023. Bonificación ou Exención Tributaria. Bonificación ICIO inmoble sito na rúa San Bartolomé nº 16.

9º. Expediente 2529/2022. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na
súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de alcaldía en
funcións de data 10/08/2023. Bonificación ICIO inmoble sito na rúa Ordoñez nº 1. 

10º. Expediente 1222/2021. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa
sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023 . Proposta de alcaldía de data
27/07/2023. Bonificación ICIO inmoble sito na rúa Sanz nº 30. 

11º. Expediente 430/2017. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa
sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023 Proposta do Concelleiro de
Economía e Facenda, Urbanismo, Arquitectura Publica, Planeamento, Espazos Naturais e
Áreas de Lecer e Parque Móbil de data 09/08/2023. Revogación de liquidación provisional
ditada en 27-10-2021 para execución de obras de urbanización do SUP nº 1 denominado
«Pousa del Obispo y finca de las Aguas» en Randufe-Tui. 

12º. Expediente 1419/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa
sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta da alcaldía en funcións
de data 18/08/2023. Sobre determinacións das dedicacións exclusivas e contías por asistencia
aos órganos colexiado e dotacións económicas aos grupos políticos municipais. 

13º. Expediente 317/2023. Ditame Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio e
Contratación, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta da
Alcaldía de ratificación da resolución da Alcaldía nº 2023-1008 de data 31/07/2023 de
ampliación do prazo de información pública. Proxecto de modificacion puntual do Plan Xeral
de Ordenación Municipal do Concello de Tui para a reforma urbanística de San Bartolomé. 

14º. Expediente 293/2021. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio e
Contración , na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de
Alcaldía, de data 09/08/2023, de transferencias/cambios de titularidade de viais entre a
Deputación de Pontevedra e o Concello de Tui derivados do Convenio de colaboración para a
execución do proxecto “MELLORA DA SEGURANZA VIARIA NA E.P. 2502 CERQUIDO�RIBADELOURO DENDE O P.Q. 1+950 ATA O P.Q. 2+150” 

15º. Expediente 31/2023. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio e
Contración , na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de
Alcaldía, de data 22/08/2022, de aprobación expediente contratación de obras por
procedemento aberto simplificado, trámite de urxencia, de obras de «Reforma da praza de
abastos/mercado de Tui» (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU). 

16º. Expediente 1833/2023. Ditame da Comisión Informativa de Obras, Servizos Municipais,
Servizos Sociais e Persoal. Proposta da Alcaldía de data 21/08/2023. Recoñecemento de
compatibilidade para o exercicio de actividade privada á funcionaria interina Dna. Antía
González Vilar. 

17º. Expediente 1645/2023. Ditame da Comisión Informativa de Ensino, Cultura, Deportes e
Turismo. Proposta da alcaldía, de data 24/07/2023. Designación de festivos locais do Concello
de Tui para o ano 2024. 

18º. Expediente 925/2023. Informe resumen dos resultados do control interno no concello de Tui
no exercicio 2022. 

19º. Expediente 926/2023. Información Económico-Financeira – Morosidade – PMP 1º trimestre
2023.

20º. Expediente 927/2023. Información Económico-Financeira – Avance liquidación xeral 1º
trimestre 2023. 

21º. Mocións de urxencia.
22º. Rogos e preguntas. 

SEGUNDO.- Notificar a presente resolución aos Concelleiros e Concelleiras, advertíndolles que,
conforme ao disposto polo artigo 12.1 do citado RD 2568/1986, do 28 de novembro, deberán
comunicar coa antelación necesaria calquera causa xustificada que implique a imposibilidade de
asistir á citada sesión. 

TERCEIRO.-Que pola Secretaría municipal se poña a disposición dos Concelleiros e Concelleiras a
documentación dos asuntos incluídos na orde do día.”


Fuente: Comunicación Concello de Tui